2006年10月23日

11�œˆ21�—ャ�ƒš�ƒ潟ƒˆ�ƒ��‚��‚

32

�ƒš�ƒ潟ƒˆ�ƒ��‚��‚鴻„�ˆ�違ƒ“�ƒ�筝Š�š���篏��障„�с蕭˜膣š�„Ÿ�Ÿ�c激‚Š���‘����Œ—羌��’Œ薈…�‰���ƒš�ƒ潟ƒˆ�ƒ��‚��‚鴻��„�ˆ�違羂—�•����絮…�…’絮‹鐚鐚鐚�—�‹�‚‚�‚吾ƒc‚咲…’��眼���ˆ—�����с��ら※���‚ゃƒ潟ƒ†�ƒ��‚≪��‚吾ƒc‚冴ƒ祉ƒ<ƒ潟��†™�œŸ�Œ羃√臼鐚鐚鐚�Š�ゃ障帥��Š綺—�‡��…≪��ƒ�ƒ若‚��ƒ祉ƒ�ƒ若ƒ™�‚ƒャƒ若‚蕋蚊炊”冗�Œ���‹�‚‰�絅純�����‘蕋蚊‚�‚‹�ƒ祉ƒ祉ƒ��ƒ›�ƒ潟‚ƒ若ƒ祉ƒˆ�ƒ潟‚��ƒ祉ƒ”�‚≪ƒ����ƒž�‚ゃ‚��‚’篏帥‚����„罩Œ紕違с�ƒ‹�ƒャƒ若‚��ƒ��ƒ潟‚冴��‚帥‚ゃƒ��ƒ祉‚鴻ƒ��ƒƒ�ƒ—�—�障™�‚ˆ鐚鐚鐚�<��帥��PENTHOUSE�����‹掩–‡絖��э�‘鐚“鐚•鐚綛岩札�‰���‡冴�����„�Ÿ荐�‘‰���c��ƒ祉ƒ祉ƒ��›‘茯Œ��鐔≪ƒš�ƒ潟ƒˆ�ƒ��‚��‚刻州�����…��„狗–≫�‚���„�帥Ÿ�„�‚鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ャƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ��—�鐚’鐚鐚鐚–綛� 鐚‘鐚‘/鐚’鐚‘(��)�鐚’鐚:鐚鐚鐔ž��‚≪ƒ��‚с‚��‚鴻‚с‚ゃ��—ャ��Š梧�“��腱‹�‚鴻ƒš�‚激ƒcƒ�鐚鐚鐚�™�罸��œˆ膃�3���›œ�—ャ��Ÿ主�‰�œŒ�ф�”絅��—�障™�‚�Š菴‘�����–鴻��ƒ��‚違‚帥‚ゃƒ��‚’�眼���˜��ž�„�‚‰�—��筝‹�•�„鐚鐚鐚�–井›蚊Œ羃√臼�”�–�„�障™�‚ˆ鐚鐚鐚GRANDPA�™S�RAGTIME�DUO鐚šp �‚≪ƒ��‚с‚��‚鴻‚с‚� 鐚† vo 茖•臂�http://plaza.rakuten.co.jp/ragtimema/鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ャƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ���贋‰鐚š�Œ—羌��’Œ�PENT�HOUSE�•�„�Ÿ�上�‚羌��’Œ�Œ阪Œ—羌��’Œ3鐚1鐚8鐚ˆ�Œ—羌��’Œ薈…�‚ˆ�‚Š緇’罩�鐚‘�ˆ†鐚‰菴桁������cŸ�‚‰�†’TEL鐚š048鐚824-3780 鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ャƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ�莨若粋昭�炊–™�‡‘�����у�‰綽ƒ鐚鐚鐚�†“�†“�†“�†“筝�ˆ��3500�††�絖��”Ÿ�3000�††�‚��‚��ƒ†�ƒ���‚��‚ゃ‚鴻‚ƒ若�‚純ƒ•�ƒˆ�ƒ祉ƒ‰�ƒ��ƒ潟‚�蕋蚊炊”冗�Œ鐚†�‚違ƒ��ƒ��ƒ‰�ƒ祉ƒ�ƒ若‚���‚泣ƒ��ƒ�������ƒ•�ƒ若ƒ‰篁˜�鐚鐚鐚 鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ャƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ��‚��鐔∽œˆ�ˆŠ�‚鴻ƒ†�ƒ��‚�鐔g偽莖›���‚≪ƒ��‚с‚��‚鴻‚с‚ゃƒ祉ƒ��ƒŸ�‚cƒゃƒ潟ƒ„�‚сƒ•��CDSILKS AND RAGS��‚‚莢�紕蚊—�障™鐚鐚鐚鐚‘鐚˜�›峨…ャ‚Š�с腮�莨若随�“鐚鐚鐚�††�‚泣‚ゃƒ潟��Š���‚Š�‚‚����‚

posted by RAGTIMEMA at 01:43 | Comment(1) | TrackBack(0) | ????違?帥?ゃ?
この記事へのコメント
???8???19??ワ????ワ??篏??????с????c????若?祉?激?с????


緇??????????????????????????羆冴?障????障?????鐚?鐚?鐚?

篏??????????????ャ???????????鴻????茯??????ャ??
?????c????蕭?????????筝???????
????????若?鴻????若?祉???ゃ???????????????????с????????鐚??????鐚????
篁??????????罐純????帥??罐純????随??鐚?鐚?筝?荐?????潟?潟?泣?若??罅???????
?????????????緇≦???????????????????障?????

????????????


-----鐚?8----- ??<???????<????? -----鐚?8----
罧???????????????с???????c????若?祉?激?с????


鐚????鐚?鐚???ワ????ワ????????

鐚???鴻????若?醐??鐚?鐚?鐚?鐚?鐚?鐔?鐚?鐚?鐚?鐚?鐚?

鐚???鴻????若?醐??鐚?鐚?鐚?鐚?鐚?鐔?鐚?鐚?鐚?鐚?鐚?


GRANDPA'S???RAGTIME???DUO鐚?
p ??≪???с???鴻?с?? 鐚? vo 茖?臂?
http://plaza.rakuten.co.jp/ragtimema/


???????違?帥?ゃ??????????????????若??????祉?帥?ゃ????祉?吾?c?冴????障?с??
????????????篁c?????????????????潟????若?????
?????鴻?帥???吾?惹???????????????ャ?????????障??
??????絖???????????純??????????????


???篌????莢祉??

鐚?鐚?鐚?鐚????鐚????絎?鐚?鐚?????????常?? 荀?篋?膣?
薛?????????祉?泣??????祉????潟?祉?潟?若????寂?????
鐚?菴遵??????????脂2??睡?????ラ????潟??????????障?????鐚?


??????????潟???????

膣?50腮???莇????????????????????????????潟??
鐚?????????若?? \750????????????? \700鐔?鐚???怨????OFFICE NOBUKO TOMIOKA
鐚?腦?????茖?臂???祉??????c?ゃ?潟????с?眼?¥??
TEL???鐚????FAX???050-3708-7017
rumiantseva鐚?nifty.com鐚?鐚?鐚?@鐚?
罐遵ぉ???MIXI???&???GREE??<?若??
HIROMI???RUMIANTSEVA
http://plaza.rakuten.co.jp/ragtimema/

??違???<????綺??????眼?<?潟???若?????


?????????鐚?
??帥???????≪?潟?祉???????祉????<?割?????
鐚?宍鐚???鐚?
??ユ?????違?帥?ゃ?????????
RAGTIME???CAVE??贋??鐚???違???<????綺??????眼?<?潟???若?????

???Dinner 鐚? Bar鐚?18:00鐔?24:00鐚?

?????????篏????絽?????若??????筝?鐚?鐚?鐚?鐚?鐚????
TEL 043-462-1176

http://www.geocities.jp/jazzvanguard/index.html???菴????????鴻??????????????????????????鐚?鐚?鐚?
-----鐚?8----- ??<???????<????? -----鐚?8----
Posted by 茖?臂???祉??????c?ゃ?潟????с?眼? at 2007年06月16日 21:53
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック

2006年10月23日

11�œˆ21�—ャ�ƒš�ƒ潟ƒˆ�ƒ��‚��‚

32

�ƒš�ƒ潟ƒˆ�ƒ��‚��‚鴻„�ˆ�違ƒ“�ƒ�筝Š�š���篏��障„�с蕭˜膣š�„Ÿ�Ÿ�c激‚Š���‘����Œ—羌��’Œ薈…�‰���ƒš�ƒ潟ƒˆ�ƒ��‚��‚鴻��„�ˆ�違羂—�•����絮…�…’絮‹鐚鐚鐚�—�‹�‚‚�‚吾ƒc‚咲…’��眼���ˆ—�����с��ら※���‚ゃƒ潟ƒ†�ƒ��‚≪��‚吾ƒc‚冴ƒ祉ƒ<ƒ潟��†™�œŸ�Œ羃√臼鐚鐚鐚�Š�ゃ障帥��Š綺—�‡��…≪��ƒ�ƒ若‚��ƒ祉ƒ�ƒ若ƒ™�‚ƒャƒ若‚蕋蚊炊”冗�Œ���‹�‚‰�絅純�����‘蕋蚊‚�‚‹�ƒ祉ƒ祉ƒ��ƒ›�ƒ潟‚ƒ若ƒ祉ƒˆ�ƒ潟‚��ƒ祉ƒ”�‚≪ƒ����ƒž�‚ゃ‚��‚’篏帥‚����„罩Œ紕違с�ƒ‹�ƒャƒ若‚��ƒ��ƒ潟‚冴��‚帥‚ゃƒ��ƒ祉‚鴻ƒ��ƒƒ�ƒ—�—�障™�‚ˆ鐚鐚鐚�<��帥��PENTHOUSE�����‹掩–‡絖��э�‘鐚“鐚•鐚綛岩札�‰���‡冴�����„�Ÿ荐�‘‰���c��ƒ祉ƒ祉ƒ��›‘茯Œ��鐔≪ƒš�ƒ潟ƒˆ�ƒ��‚��‚刻州�����…��„狗–≫�‚���„�帥Ÿ�„�‚鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ャƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ��—�鐚’鐚鐚鐚–綛� 鐚‘鐚‘/鐚’鐚‘(��)�鐚’鐚:鐚鐚鐔ž��‚≪ƒ��‚с‚��‚鴻‚с‚ゃ��—ャ��Š梧�“��腱‹�‚鴻ƒš�‚激ƒcƒ�鐚鐚鐚�™�罸��œˆ膃�3���›œ�—ャ��Ÿ主�‰�œŒ�ф�”絅��—�障™�‚�Š菴‘�����–鴻��ƒ��‚違‚帥‚ゃƒ��‚’�眼���˜��ž�„�‚‰�—��筝‹�•�„鐚鐚鐚�–井›蚊Œ羃√臼�”�–�„�障™�‚ˆ鐚鐚鐚GRANDPA�™S�RAGTIME�DUO鐚šp �‚≪ƒ��‚с‚��‚鴻‚с‚� 鐚† vo 茖•臂�http://plaza.rakuten.co.jp/ragtimema/鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ャƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ���贋‰鐚š�Œ—羌��’Œ�PENT�HOUSE�•�„�Ÿ�上�‚羌��’Œ�Œ阪Œ—羌��’Œ3鐚1鐚8鐚ˆ�Œ—羌��’Œ薈…�‚ˆ�‚Š緇’罩�鐚‘�ˆ†鐚‰菴桁������cŸ�‚‰�†’TEL鐚š048鐚824-3780 鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ャƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ�莨若粋昭�炊–™�‡‘�����у�‰綽ƒ鐚鐚鐚�†“�†“�†“�†“筝�ˆ��3500�††�絖��”Ÿ�3000�††�‚��‚��ƒ†�ƒ���‚��‚ゃ‚鴻‚ƒ若�‚純ƒ•�ƒˆ�ƒ祉ƒ‰�ƒ��ƒ潟‚�蕋蚊炊”冗�Œ鐚†�‚違ƒ��ƒ��ƒ‰�ƒ祉ƒ�ƒ若‚���‚泣ƒ��ƒ�������ƒ•�ƒ若ƒ‰篁˜�鐚鐚鐚 鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ワ愁鐔ャƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ祉ƒ��‚��鐔∽œˆ�ˆŠ�‚鴻ƒ†�ƒ��‚�鐔g偽莖›���‚≪ƒ��‚с‚��‚鴻‚с‚ゃƒ祉ƒ��ƒŸ�‚cƒゃƒ潟ƒ„�‚сƒ•��CDSILKS AND RAGS��‚‚莢�紕蚊—�障™鐚鐚鐚鐚‘鐚˜�›峨…ャ‚Š�с腮�莨若随�“鐚鐚鐚�††�‚泣‚ゃƒ潟��Š���‚Š�‚‚����‚

posted by RAGTIMEMA at 01:43 | Comment(1) | TrackBack(0) | ????違?帥?ゃ?
この記事へのコメント
???8???19??ワ????ワ??篏??????с????c????若?祉?激?с????


緇??????????????????????????羆冴?障????障?????鐚?鐚?鐚?

篏??????????????ャ???????????鴻????茯??????ャ??
?????c????蕭?????????筝???????
????????若?鴻????若?祉???ゃ???????????????????с????????鐚??????鐚????
篁??????????罐純????帥??罐純????随??鐚?鐚?筝?荐?????潟?潟?泣?若??罅???????
?????????????緇≦???????????????????障?????

????????????


-----鐚?8----- ??<???????<????? -----鐚?8----
罧???????????????с???????c????若?祉?激?с????


鐚????鐚?鐚???ワ????ワ????????

鐚???鴻????若?醐??鐚?鐚?鐚?鐚?鐚?鐔?鐚?鐚?鐚?鐚?鐚?

鐚???鴻????若?醐??鐚?鐚?鐚?鐚?鐚?鐔?鐚?鐚?鐚?鐚?鐚?


GRANDPA'S???RAGTIME???DUO鐚?
p ??≪???с???鴻?с?? 鐚? vo 茖?臂?
http://plaza.rakuten.co.jp/ragtimema/


???????違?帥?ゃ??????????????????若??????祉?帥?ゃ????祉?吾?c?冴????障?с??
????????????篁c?????????????????潟????若?????
?????鴻?帥???吾?惹???????????????ャ?????????障??
??????絖???????????純??????????????


???篌????莢祉??

鐚?鐚?鐚?鐚????鐚????絎?鐚?鐚?????????常?? 荀?篋?膣?
薛?????????祉?泣??????祉????潟?祉?潟?若????寂?????
鐚?菴遵??????????脂2??睡?????ラ????潟??????????障?????鐚?


??????????潟???????

膣?50腮???莇????????????????????????????潟??
鐚?????????若?? \750????????????? \700鐔?鐚???怨????OFFICE NOBUKO TOMIOKA
鐚?腦?????茖?臂???祉??????c?ゃ?潟????с?眼?¥??
TEL???鐚????FAX???050-3708-7017
rumiantseva鐚?nifty.com鐚?鐚?鐚?@鐚?
罐遵ぉ???MIXI???&???GREE??<?若??
HIROMI???RUMIANTSEVA
http://plaza.rakuten.co.jp/ragtimema/

??違???<????綺??????眼?<?潟???若?????


?????????鐚?
??帥???????≪?潟?祉???????祉????<?割?????
鐚?宍鐚???鐚?
??ユ?????違?帥?ゃ?????????
RAGTIME???CAVE??贋??鐚???違???<????綺??????眼?<?潟???若?????

???Dinner 鐚? Bar鐚?18:00鐔?24:00鐚?

?????????篏????絽?????若??????筝?鐚?鐚?鐚?鐚?鐚????
TEL 043-462-1176

http://www.geocities.jp/jazzvanguard/index.html???菴????????鴻??????????????????????????鐚?鐚?鐚?
-----鐚?8----- ??<???????<????? -----鐚?8----
Posted by 茖?臂???祉??????c?ゃ?潟????с?眼? at 2007年06月16日 21:53
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック